Daily Holy Bible
ENGLISH

שלח בן ארפכשד
SHALAH BEN ARPAKSHAD


NAME: שלח (Shalah)
FATHER: Arpakshad
UNCLES: Eylam, Ashur, Lud, Aram
SON: Eber

-2067 XX XX Genesis 10 Arpakshad begat Shalah; and Shalah begat Eber

GENESIS 10:24 (KJV)

24And Arpakshad begat Shalah; and Shalah begat Eber.