Daily Holy Bible
ENGLISH

רעמה בן כוש
RA’AMAH BEN KUSH


NAME: רעמה (Ra’amah “trembling”)
FATHER: Kush ben Ham
BROTHERS: Seba, Havilah, Sabtah, Sabtekah, Nimrod
UNCLES: Mizraim, Phut, Kana’an
SONS: Sheba, Dedan

-XXXX XX XX Genesis 10 The sons of Kush

GENESIS 10:7 (KJV)

7And the sons of Kush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Ra’amah, and Sabtekah: and the sons of Ra’amah; Sheba, and Dedan.