Daily Holy Bible
ENGLISH

סבתה בן כוש
SABTAH BEN KUSH


NAME: סבתה (Sabtah)
FATHER: Kush ben Ham
BROTHERS: Seba, Havilah, Ra’amah, Sabtekah, Nimrod
UNCLES: Mizraim, Phut, Kana’an

-XXXX XX XX Genesis 10 The sons of Kush

GENESIS 10:7 (KJV)

7And the sons of Kush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Ra’amah, and Sabtekah: and the sons of Ra’amah; Sheba, and Dedan.